جستجو  • زنان افغانستان؛ چرا زنان قربانی تجاوز در جایگاه متهم می‌نشینند؟

    زنان افغانستان؛ چرا زنان قربانی تجاوز در جایگاه متهم می‌نشینند؟0

    ایستادن زنان در برابر آزار و اذیت جنسی، مبارزه‌ای پیگیر و طولانی می‌طلبد. شبکه‌های اجتماعی شروع خوبی برای این مبارزه است، اما نباید تنها به مبارزه در فضای مجازی اکتفا کرد. این مبارزه نباید به کمپین یک هفته و یک ماه تقلیل یابد، بلکه باید شروعی برای خودآگاهی واقعی زنان افغانستان باشد. این خودآگاهی از بستر درد مشترک برمی‌خیزد و در جنبشی متحد به سوی تولید اندیشه در راه رهایی زنان گام برمی‌دارد.

    READ MORE